Hírlevél feliratkozás

Vissza a címlapra

Adatvédelmi tájékoztató

Médiatartalom-szolgáltatói tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató (marketing)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő adatai:

Teljes név G-7.hu Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. 2.em.4.
Levelezési cím 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. 2.em.4.
Elektronikus ügyfélszolgálat [email protected]
Telefonszám +3614371100
Fax +3614373737
Vezető tisztségviselő Neizer Anita vezérigazgató
Főszerkesztő Váczi István
Cégjegyzék szám 01-10-049423 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám 26093688-2-43
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége Kinevezése nem szükséges.
Honlap www.g7.hu
Felügyeleti hatóság adatvédelmi szempontból Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

2. A G-7.hu Nonprofit Zrt. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

3. Az Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

4. Az Üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

5. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

A. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő jog

1. Az Üzemeltetőre és az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó általános információkat a jelen Szabályzat tartalmazza. Amennyiben a Szabályzat ezt nem részletezi, az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Üzemeltető által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetősége(ke)n, amelyre a Üzemeltető írásban köteles válaszolni 30 napon belül. Az érintett a kérelmét naptári évenként egy alkalommal és fő szabályként ingyenesen nyújthatja be.

2. Az Üzemeltető az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az adatkezelés célja;

a) személyes adatok kategóriái;

b) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

c) adatkezelés jogalapja;

d) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

e) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

f) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;

g) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

h) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;

i) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;

j) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével.

B. Az érintett hozzáférési joga

1. Az Üzemeltető az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:

a) az adatkezelés céljai;

b) személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. Az Üzemeltető az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Üzemeltető az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

C. Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga

1. Az érintett kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

2. Az Üzemeltető az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;

d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

e) a személyes adatokat a Üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

3. A jelen fejezetben foglalt jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, a korlátozás okának pontos megjelölésével.

4. Az Üzemeltető minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Üzemeltető tájékoztatja e címzettekről.

D. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga

1. Az érintett kérelmére a Üzemeltető korlátozza az adatkezelést, ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

2. Az Üzemeltető minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Üzemeltető tájékoztatja e címzettekről.

E. Az érintett adathordozhatósághoz való joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz.

F. Az érintett tiltakozáshoz való joga

1. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Üzemeltető a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

G. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Üzemeltető nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, amely az érintette nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

H. Jogorvoslati lehetőségek

1. Az Üzemeltető akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett – a Üzemeltető vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolatát.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., [email protected], +36-1-3911400, www.naih.hu).

6. Adatkezelések

I. Hírlevél

Kezelt adatok köre vezetéknév, keresztnév, email cím (A kezelt személyes adatok körét a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.)
Adatkezelés célja reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
Adatkezelés jogalapja hozzájárulás
Adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonásáig; meg nem erősített feliratkozásokhoz kapcsolódó adatok 3 nap után automatikusan törlődnek
Adatfeldolgozó Tárhelyszolgáltató: ZeroTimes Services Kft. 
  Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Intuit Inc.The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp ([email protected], mailchimp.com.) Az adatfeldolgozó az Európai Unió területén kívül található, az adatokat az Európai Unió területén kívül dolgozza fel. Az adatfeldolgozó az Adatvédelmi Keret Megállapodás (Data Privacy Framework) részese, azaz biztosítja, hogy az adatok kezelése az Európai Unióban biztosított garanciákkal valósul meg. Bővebb információ itt érhető el: https://www.dataprivacyframework.gov/

II. Egyéb adatkezelési tudnivalók

Igényérvényesítési cím [email protected] email címen, vagy az G-7.hu Nonprofit Zrt. 1111. Budapest, Bartók Béla út 10-12. 2.em.4.  
Adatbiztonság A ZeroTimes Services Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188. 3. emelet) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.  
     
Alkalmazott cookie-k
cookie elnevezése funkciója időtartama tárolt adatok, információk egyéb információk
g7_read_posts Cikkajánlóból leszűri a még nem olvasott cikkeket. 7 nap olvasott cikkek azonosítója Napi egy alkalommal jelenik meg egy ajánlott cikk.
g7_page_pos Rögzíti a végtelen scrollozható cikklista aktális pozícióját, hogy visszanavigáláskor újratölthesse a listát. session aktuális url, utoljára a listában látott poszt dátuma, anchor tagje  
g7_referrer_current A végtelen scrollba való visszanavigáláskor validálja, hogy visszanavigálás történt-e. session az oldalon éppen megnyitott tartalom url-je  
Central BT érdeklődési alapú csoportokba besorolás 1 év automatikusan generált numerikus azonosító  
 
Naplózott adatok Az G-7.hu Nonprofit Zrt. statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 30 napot követően törli: látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe. Adatkezelés jogalapja: jogos érdek, az adatrögzítés ellen az érintett nem tiltakozhat, mert az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok (a jelenleg széles körben alkalmazott technikai megoldások) indokolják, amelyek nélkül az adott Szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.  
Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók 1. 1. Az G-7.hu Nonprofit Zrt. a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Érintett IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Érintettk készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a Érintetti magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

2. 2. A Gemius Hungary Kft. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu.

3. 3. A Hotjar oldalhasználat feltérképezése hőtérképpel anonim, stat csak https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Privacy-Security-and-Operations

4. 4. A g7.hu által a weboldalon az alkalmazott cookie-k egyik típusa a megtekintett weboldal és a weboldalon megtekintett tartalmak alapján (ún. követés) főbb érdeklődési kategóriákba (ún. szegmentálás) sorolja a felhasználókat. A weboldalon megjelenítésre kerülő hirdetések az egyes érdeklődési kategóriákhoz lehetnek hozzárendelve, ezért a felhasználó a weboldal keretén belül várhatóan a tartalomfogyasztás alapján érdeklődési körébe tartozó hirdetéseket fog látni. Amennyiben a felhasználó ezen cookie-kat tiltani kívánja, úgy akár a végfelhasználói készüléken, akár a weboldalak láblécéből elérhető, Üzemeltető által biztosított ún. cookie-opt-out oldalon, akár speciálisan cookie-k visszautasítására létrehozott gyűjtőoldalon megteheti ezt.

 
Tájékoztató érvényes 2024. március 21-től

Az előző Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el

A Gazdrovat 2024. április 12. napjától alkalmazandó Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el.